Juridische informatie

Afbeelding licentie

Het volgende is een wettelijke overeenkomst tussen u en de eigenaren van stockfresh.com ("website"), Stockfresh.com Kft. ("Stockfresh", "wij", "ons"), die het gebruik regelt van beelden zonder watermerk ("afbeeldingen") gedownload van onze website. Met het downloaden van een afbeelding gaat u akkoord met de bindende voorwaarden van deze overeenkomst.

1. Verlening van rechten

Alle afbeeldingen op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van Stockfresh of haar contribuanten van afbeeldingen. De afbeeldingen zijn beschermd door internationale wetten op het auteursrecht, internationale verdragen en andere wetten die van toepassing kunnen zijn en mogen niet worden gekopieerd of gereproduceerd op welke wijze dan ook. Uw rechten om de afbeelding gebruiken die u hebt gedownload zijn bepaald in deze overeenkomst. Hierbij verlenen wij u een eeuwigdurende, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor één gebruiker om de afbeelding te downloaden en te gebruiken volgens de bepalingen en voorwaarden die in deze overeenkomst beschreven zijn. Als u een licentie voor meerdere gebruikers heeft, is het aantal toegestane gebruikers afhankelijk van het door u gekozen abonnement.

U erkent dat u door de aankoop van de afbeelding geen eigenaar wordt van de afbeelding. U verklaart tevens dat u de afbeelding niet gaat verkopen, verhuren, weg zal geven, in sublicentie zal geven of op andere wijze het recht van gebruik zal overdragen. U mag de afbeeldingen wel overdragen aan een derde voor het doel van het produceren of vervaardigen van goederen waarin de afbeelding wordt gebruikt op voorwaarde dat deze derden zich ook houden aan de regels van deze overeenkomst. De eindgebruiker van het werk dat u laat maken met de afbeelding moet uzelf, uw werkgever of uw klant zijn.

2. Standaard licentie - Toegestaan gebruik

Met een standaard licentie kunt u de afbeelding gebruiken op de volgende manieren in zijn oorspronkelijke vorm of als onderdeel van een afgeleid werk:

 • Op websites, blogs, reclamebanners, nieuwsbrieven en opt-in e-mail marketing (met een maximale resolutie van 1920 x 1080 (HD) op voorwaarde dat er geen substantiële wijzigingen in de afbeelding worden gemaakt).
 • Als onderdeel van redactionele artikelen of advertenties in tijdschriften, kranten, boeken, elektronische boeken of soortgelijke publicaties (inclusief de omslag).
 • In marketingmateriaal zoals brochures, catalogi, pamfletten, flyers, posters, billboards, etc.
 • Op de verpakking en omslagmateriaal voor cd's, dvd's, blu-ray-schijven en andere media.
 • In multimediapresentaties, digitale displays en softwaretoepassingen.
 • In filmbeelden gemaakt voor bioscopen, tv- of internet-uitzending.
 • Samen met uw huisstijl op visitekaartjes, briefhoofd, briefpapier en andere promotionele producten niet voor wederverkoop.
 • Om uw huis, kantoor of evenement te versieren.
 • Voor het maken van gedrukte of met de hand gemaakte reproducties en posters (persoonlijk en voor niet-commercieel gebruik).
 • Als digitale achtergrond voor uw computer of mobiel apparaat (persoonlijk en voor niet-commercieel gebruik).

3. Standaard licentie – Niet toegestaan gebruik

Met een Standaard licentie mag u de afbeelding NIET gebruiken voor de volgende toepassingen tenzij u een uitgebreide licentie voor de afbeelding heeft die dit specifieke gebruik uitdrukkelijk toestaat:

 • In elektronische producten die u wilt verkopen of distribueren, zoals websitesjablonen, documentsjablonen, digitale achtergronden, screensavers en e-cards, ongeacht de grootte.
 • In softwaretoepassingen of soortgelijke producten waar het beeld niet alleen wordt gebruikt voor decoratie of navigatie, maar waar de waarde van het product afkomstig is van de afbeelding zelf.
 • Op grootschalig geproduceerde, "print-on-demand" goederen zoals T-shirts, ansichtkaarten, muismatten, koffiebekers, kalenders, posters (bijvoorbeeld op sites zoals Cafepress) waar de waarde van het product afkomstig is van de afbeelding zelf.
 • Voor het maken van gedrukte of met de hand vervaardigde reproducties die u van plan bent om te verkopen. (Persoonlijk, niet-commercieel en decoratief gebruik is toegestaan.)
 • Voor pornografische, onwettige of andere immorele toepassingen, voor het verspreiden van haat of discriminatie of het in diskrediet te brengen of beledigen van andere mensen, samenlevingen of culturen.
 • Voor volwassenen entertainment clubs, seksdating sites, escortservices en dergelijke.
 • In tabak / farmaceutische advertenties en politieke pamfletten.
 • Op enige manier waarbij wordt verondersteld dat de persoon op de afbeelding instemt met een bepaald product of een dienst.
 • Op enige manier die een slechte naam zou kunnen geven aan Stockfresh of degene(n) afgebeeld op de afbeelding, met inbegrip het gebruik van de afbeelding ter illustratie van gevoelige maatschappelijke kwesties zoals gezondheid, criminaliteit, seksuele voorkeur, drugsmisbruik of vergelijkbare kwesties.
 • Als onderdeel van een bedrijfsnaam, handelsmerk, dienstmerk of logo - tenzij de afbeelding hiervoor expliciet is gemaakt door de rechthebbende.
 • In digitaal formaat op een website met een resolutie hoger dan 1920 x 1080 pixels (HD).
 • In elk gedrukt project waar het aantal kopieën 250.000 overschrijdt.
 • Het is niet toegestaan om via een abonnement een voorraad van beelden aan te leggen voor toekomstig gebruik. Afbeeldingen moeten worden gebruikt binnen 3 maanden na de afloop van het abonnement op grond waarvan zij zijn gedownload.
 • Verkoop en verspreiding van de afbeelding (individueel of in combinatie met andere beelden) is ten strengste verboden. Deel geen beelden met anderen!

4. Uitgebreide licenties

Door het verkrijgen van een of meer uitgebreide licenties voor een afbeelding is ook het volgende toegestaan waarbij alle andere beperkingen van hoofdstuk 3 nog steeds van toepassing zijn:

 • E1: Licentie voor meerdere gebruikers (onbeperkt)
  Met deze licentie kunt de afbeelding verspreiden en delen met een aantal mensen binnen uw organisatie.
 • E2: Artikelen voor wederverkoop (beperkt)
  Met het verkrijgen van deze licentie kunt u gebruik maken van de afbeelding op artikelen voor wederverkoop, zoals T-shirts, ansichtkaarten, muismatten, koffiebekers, kalenders en dergelijke, zelfs als de afbeelding een belangrijk deel van het product uitmaakt. U kunt tot 10.000 exemplaren van elke categorie laten maken. Als dat aantal wordt overschreden moet u deze licentie nogmaals kopen. Alle andere beperkingen uit sectie ‘niet toegestaan gebruik’ zijn nog steeds van toepassing.
 • E3: Digitale artikelen voor wederverkoop (onbeperkt)
  Door het verkrijgen van deze licentie kunt u gebruik maken van de afbeelding op websitesjablonen, documentsjablonen, digitale achtergronden, screensavers, e-cards of soortgelijke producten zonder beperkingen voor wat betreft het aantal exemplaren. Alle andere beperkingen uit de sectie ‘niet toegestaan gebruik’ van de voorwaarden zijn nog steeds van toepassing.
 • E4: Uitgebreide licentie voor afdrukken (onbeperkt)
  De standaard licentie stelt een maximum aan het aantal gedrukte exemplaren van 250.000. Door het verkrijgen van de uitgebreide licentie voor afdrukken kunt u gebruik maken van de afbeelding in een onbeperkt aantal gedrukte exemplaren. Alle andere beperkingen uit de sectie ‘niet toegestaan gebruik’ zijn nog steeds van toepassing. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan met deze licentie de afbeelding te gebruiken voor het creëren van gedrukte reproducties of welke producten dan ook voor verdere verkoop.

5. Aanvullende informatie over de rechten

Stockfresh vraagt schriftelijke toestemming aan de modellen en overdracht van de rechten voor elke afbeelding. Wij vertegenwoordigen niet of kunnen geen garanties geven met betrekking tot de wettigheid of geldigheid van een afbeelding. Bepaalde afbeeldingen kunnen ook onderworpen zijn aan aanvullende auteursrechten, eigendomsrechten, handelsmerken enz. en kan de toestemming van een derde of de licentie van deze rechten nodig hebben als u deze wilt gebruiken. Stockfresh vertegenwoordigt deze rechten niet en doet geen garanties dat het een van de genoemde licenties of rechten bezit of aan u verleent. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u alle benodigde rechten, toestemmingen en vergunningen voor het gebruik van de afbeelding hebt.

6. Bronvermelding

Wanneer de afbeelding wordt gebruikt in een redactionele context of in media waar het noemen van bronnen de norm is vraagt Stockfresh u om de volgende vorm te gebruiken: © Fotograaf / Stockfresh. U kunt dit ook vermelden met een link terug naar Stockfresh.

7. Beëindiging

Deze overeenkomst wordt automatisch beëindigd zonder kennisgeving als u niet voldoet aan een of meer van de bepalingen ervan. Als u de overeenkomst zelf wilt beëindigen, vernietig dan de afbeelding en alle kopieën. Beëindiging van de overeenkomst betekent geen afstand van betalingsverplichtingen.

8. Schadeloosstelling

Met het accepteren van deze voorwaarden stemt u in met het verdedigen en vrijwaren van Stockfresh en de raad van toezicht, werknemers, aandeelhouders, bestuurders en leveranciers tegen alle claims, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke juridische kosten en uitgaven, die voortvloeien uit of verband houden met een schending van deze overeenkomst, het gebruik van de site en het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van een afbeelding, een niet-naleving van enige beperking ten aanzien van het gebruik van een afbeelding, of een claim door een derde partij met betrekking tot het gebruik van een afbeelding.

9. Garantie en aansprakelijkheid

DE WEBSITE EN DE BEELDEN WORDEN GELEVERD "ZOALS HET IS”. WIJ BIEDEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE AFBEELDING, DE WEBSITE, DE NAUWKEURIGHEID VAN WELKE INFORMATIE DAN OOK, DE RECHTEN EN LICENTIES, OF DAT DE BEELDEN AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN OF DAT U EEN ONONDERBROKEN TOEGANG HEBT TOT DE WEBSITE. STOCKFRESH IS NIET AANSPRAKELIJK NAAR U OF ENIGE ANDER PERSOON OF ENTITEIT VOOR ENIGE SCHADE, KOSTEN OF VERLIEZEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE AFBEELDINGEN.